Biuletyn Informacji Publicznej

Nawigacja

Kontrola zarządcza

*

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi

 

 Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczące: Kontrola zarządcza została wprowadzona 1 listopada 2010 r. W fazie wprowadzanie nie było kompletnej dokumentacji, brak było szkoleń doskonalących i niektórych procedur dla kadry kierowniczej i finansowej. Pracownicy zarówno pedagogiczni jak i

niepedagogiczni nie byli zapoznani z założeniami kontroli zarządczej i procedurami samooceny pracy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 

monitoringu realizacji celów i zadań – X

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

procesu zarządzania ryzykiem

audytu wewnętrznego

kontroli wewnętrznych – X

kontroli zewnętrznych

innych źródeł informacji:

 

Dział II

1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

wprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem

niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej

 

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

opracowanie procedur identyfikowania i minimalizowania ryzyka

monitoring funkcjonowania przepływu informacji;

opracowanie przydziału czynności nauczycielom, nauczycielom - wychowawcom

opracowanie i wprowadzenie zasad etyki zawodowej.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

 

Łódź, 20. 04. 2011r                                                                             Renata Frankowska- Chyła

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 204 im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego
    ul.T.Gajcego 7/11 92-610 Łódź
  • 042 6488039

Galeria zdjęć